Directiva Parlamentului European privind bateriile si acumulatorii

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 175 alineatul (1) si articolul 95 alineatul (1) coroborate cu articolele 4, 6 si 21 din prezenta directiva, avand in vedere propunerea Comisiei (1), avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European (2), avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor (3), hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat (4), avand in vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 22 iunie 2006, intrucat:

(1) Este de dorit sa se armonizeze masurile de drept intern privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori. Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul negativ al bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protectia, conservarea si imbunatatirea calitatii mediului. Temeiul juridica este, prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, sa se ia masuri la nivel comunitar in temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerintele privind continutul in metale grele si etichetarea bateriilor si a acumulatorilor astfel incat sa se asigure buna functionare a pietei interne si sa se evite denaturarea concurentei in cadrul Comunitatii.

(2) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deseurilor a stabilit orientari ale politicii comunitare viitoare in domeniul deseurilor. Aceasta comunicare precizeaza necesitatea de a se reduce cantitatile de substante periculoase din deseuri si subliniaza posibilele avantaje ale regulilor comunitare care limiteaza prezenta de astfel de substante in produsele si in procesele de productie. Se afirma in continuare ca, atunci cand nu se poate evita generarea de deseuri, deseurile ar trebui refolosite sau recuperate in vederea valorificarii materialelor sau a energiei.

(3) Rezolutia Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de actiune comunitar de combatere a poluarii mediului cu cadmiu (5) a subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile in care nu exista alternative convenabile si colectarea si reciclarea bateriilor care contin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul cadmiului in interesul protectiei sanatatii umane si a mediului.

(4) Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase (6) a permis o apropiere legislativa a statelor membre in acest domeniu. Cu toate acestea, obiectivele directivei respective nu au fost realizate pe deplin. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al saselea program comunitar de actiune pentru mediu (7) si Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) (8) au subliniat, de asemenea, necesitatea de revizuire a Directivei 91/157/CEE. Este necesar, prin urmare, ca Directiva 91/157/CEE sa fie revizuita si inlocuita din motive de claritate.

(1) JO C 96, 21.4.2004, p. 29.

(2) JO C 117, 30.4.2004, p. 5.

(3) JO C 121, 30.4.2004, p. 35.

(4) Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), Pozitia comuna a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) si Pozitia Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial). Rezolutia legislativa a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 18 iulie 2006.

(5) JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

(6) JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directiva astfel cum a fost modificata prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).

(7) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(8) JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directiva astfel cum a fost modificata prin Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO L 345, 31.12.2003, p. 106). 13/vol. 53 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 215

(5) Pentru a-s i indeplini obiectivele privind mediul, prezenta directiva interzice introducerea pe piata a anumitor baterii si acumulatori care contin mercur sau cadmiu. Aceasta incurajeaza, de asemenea, un nivel ridicat de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, precum si o imbunatatire a performantei privind mediul a tuturor operatorilor implicati in ciclul de viata al bateriilor si acumulatorilor, de exemplu producatorii, distribuitorii si utilizatorii finali, in special operatorii implicati direct in tratarea si reciclarea de deseuri de baterii si acumulatori. Normele speciale necesare in acest scop completeaza legislatia comunitara in vigoare privind deseurile, in special Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deseurile (1), Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de des euri (2) s i Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deseurilor (3).

(6) Pentru a preveni indepartarea des eurilor de baterii si acumulatori intr-un mod care sa polueze mediul si pentru a evita confuzia utilizatorilor finali cu privire la cerintele de gestionare a deseurilor pentru diferitele tipuri de baterii si acumulatori, prezenta directiva ar trebui sa se aplice tuturor

bateriilor si acumulatorilor introdus i pe piata in cadrul Comunitatii. Un domeniu de aplicare atat de vast ar trebui, de asemenea, sa asigure economii de scara in ceea ce priveste colectarea si reciclarea, precum si economisirea optima a resurselor.

(7) Fiabilitatea bateriilor si a acumulatorilor, care constituie o sursa esentiala de energie in societatea noastra, este fundamentala pentru siguranta multor produse, aparate si servicii.

(8) Este necesar sa se distinga intre bateriile si acumulatorii portabili, pe de o parte, si bateriile si acumulatorii industriali si auto, pe de alta parte. Ar trebui interzisa eliminarea bateriilor si a acumulatorilor industriali si auto in depozite de deseuri sau prin incinerare.

(9) Exemplele de baterii si acumulatori industriali includ bateriile si acumulatorii folositi pentru alimentarea de urgenta sau de rezerva cu energie electrica in spitale, aeroporturi sau birouri, bateriile si acumulatorii folositi in trenuri sau aeronave, precum si bateriile si acumulatorii folositi pe platformele petroliere marine sau in faruri.

Exemplele includ, de asemenea, bateriile si acumulatorii proiectati exclusiv pentru terminalele portabile de efectuare a platilor in magazine si restaurante, pentru cititoarele de coduri de bare din magazine, pentru echipamentele video profesionale pentru canalele de televiziune si studiourile profesionale, pentru lampile miniere si lampile de scafandru atasate la castile de miner si de scafandru utilizate de profesionisti, bateriile si cumulatorii de rezerva pentru usile electrice pentru a preveni blocarea sau zdrobirea persoanelor, bateriile si acumulatorii folositi pentru aparatele de masurat si de control sau in diferite tipuri de echipamente de masurat si de control, precum si bateriile si acumulatorii folositi pentru panourile solare, in aplicatii fotovoltaice si in alte aplicatii care utilizeaza energie regenerabila. Bateriile si acumulatorii industriali includ, de asemenea, bateriile si acumulatorii folositi la vehiculele electrice, precum automobilele, scaunele cu rotile, bicicletele, vehiculele utilizate in aeroporturi si vehiculele de transport automat.

Pentru a completa aceasta lista neexhaustiva de exemple, orice baterie sau acumulator care nu este etans si auto ar trebui considerat ca fiind industrial.

(10) Exemplele de baterii si acumulatori portabili, care sunt baterii si acumulatori etansi pe care o persoana obisnuita ii poate transporta manual fara dificultate si care nu sunt nici baterii sau acumulatori auto, nici baterii sau acumulatori industriali, includ bateriile cu o singura celula (cum ar fi bateriile AA sau AAA) si bateriile si acumulatorii folositi de consumatori sau profesionis ti in telefoanele mobile, calculatoarele portabile, uneltele electrice fara fir, jucariile si aparatele de uz casnic, cum ar fi periutele de dinti electrice, aparatele de ras si aspiratoarele portabile (inclusiv echipamentul similar utilizat in scoli, magazine, restaurante, aeroporturi, birouri sau spitale), precum si orice baterie sau acumulator pe care consumatorii il pot folosi in aplicatii domestice obisnuite.

(11) Comisia ar trebui sa evalueze necesitatea adaptarii prezentei directive, luand in considerare elementele tehnice si stiintifice disponibile. in special, Comisia ar trebui sa desfasoare o revizuire a derogarii de la interdictia privindcadmiul in cazul bateriilor si acumulatorilor portabili destinati utilizarii in uneltele electrice fara fir. Exemplele de unelte electrice fara fir sunt uneltele pe care consumatorii si profesionis tii le utilizeaza pentru strunjire, frezare, sablare, polizare, taiere cu fierastraul, aschiere, forfecare, forare, gaurire, poansonare, ciocanire, nituire, insurubare, slefuire sau prelucrari similare ale lemnului, metalului si altor materiale, precum si pentru cosire, taiere si alte activitati de gradinarit.

(12) Comisia ar trebui, de asemenea, sa monitorizeze, iar statele membre ar trebui sa incurajeze, realizarile tehnologice care imbunatatesc performanta bateriilor si a acumulatorilor in ceea ce priveste mediul pe parcursul intregului ciclu de viata al acestora, inclusiv prin participarea intr-un sistem comunitar de management si audit ecologic (EMAS).

(13) Pentru a proteja mediul, deseurile de baterii si acumulatori ar trebui sa fie colectate. Pentru bateriile si acumulatorii portabili, este necesar sa se stabileasca sisteme de colectare pentru realizarea unui nivel ridicat de colectare. Aceasta implica stabilirea unor sisteme de colectare care sa permita utilizatorilor finali sa elimine toate deseurile de baterii si acumulatori portabili in mod convenabil si gratuit. Pentru diferitele tipuri de baterii si acumulatori, sunt necesare sisteme de colectare si mecanisme de finantare diferite.

(1) JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(2) JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directiva astfel cum a fost modificata prin egulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3) JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

216 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 53 (14) Este de dorit ca statele membre sa realizeze o rata ridicata de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, astfel incat sa atinga un nivel ridicat de protectie a mediului si de recuperare a materialelor in intreaga Comunitatii. Prin urmare, prezenta directiva ar trebui sa stabileasca pentru statele membre limite minime ale obiectivelor de colectare si reciclare. Este necesar sa se calculeze rata de colectare pe baza vanzarilor medii anuale din anii precedenti, astfel incat sa se defineasca pentru toate statele membre obiective comparabile care sa fie in raport cu nivelul de consum national de baterii si acumulatori.

(15) Este necesar sa se stabileasca cerinte specifice de reciclare pentru bateriile si acumulatorii care contin cadmiu si plumb pentru a se atinge un nivel ridicat de recuperare amaterialelor in intreaga Comunitate si pentru a evita disparitatile intre statele membre.

(16) Toate partile interesate ar trebui sa poata participa la sistemele de colectare, tratare si reciclare. Sistemele respective ar trebui sa fie proiectate astfel incat sa se evite discriminarea fata de bateriile si acumulatorii importati, barierele in calea comertului sau denaturarea concurentei.

(17) Sistemele de colectare si reciclare ar trebui sa fie optimizate, in special pentru a reduce costurile si impactul negativ al transportului asupra mediului. Sistemele de tratare si reciclare ar trebui sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul

(11) din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (1). Definitia reciclarii ar trebui sa excluda recuperarea energiei. Conceptul de recuperare a energiei este definit in alte instrumente ale Comunitatii.

(18) Bateriile si acumulatorii pot fi colectati individual, prin sisteme nationale de colectare a bateriilor, sau impreuna cu des eurile de echipamente electrice si electronice, prin sisteme nationale de colectare stabilite in temeiul Directivei 2002/96/CE. in ultimul caz, ca o cerinta minima obligatorie cu privire la tratare, bateriile si acumulatorii ar trebui indepartati din deseurile de echipamente electrice si electronice colectate. Dupa indepartarea acestora din deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile si acumulatorii se supun cerintelor prezentei directive, in special in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor de colectare, si se supun cerintelor cu privire la reciclare.

(19) Principiile fundamentale pentru finantarea gestionarii deseurilor de baterii si acumulatori ar trebui sa fie stabilite lanivel comunitar. Sistemele de finantare ar trebui sa ajute la realizarea unei rate ridicate de colectare si reciclare si la aplicarea principiului responsabilitatii producatorului. Este necesar ca toti producatorii, in conformitate cu definitia din prezenta directiva, sa fie inregistrati. Producatorii ar trebui sa finanteze costurile de colectare, tratare si reciclare a tuturor bateriilor si acumulatorilor colectati, din care se deduce profitul realizat prin vanzarea materialelor recuperate.

Cu toate acestea, in anumite circumstante, aplicarea normelor de minimis la producatorii mici ar putea fi justificata. (20) Pentru succesul colectarii, este necesar sa se furnizeze utilizatorilor finali informatii privind utilitatea colectarii separate, sistemele de colectare disponibile si rolul utilizatorilor finali in gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori.

Ar trebui sa se stabileasca modalitati detaliate pentru un sistem de etichetare care sa furnizeze utilizatorilor finali informatii transparente, credibile si clare privind bateriile si acumulatorii si orice metale grele pe care le contin.

(21) in cazul in care, pentru indeplinirea obiectivelor prezentei directive si, in special, pentru realizarea unor niveluri ridicate de colectare separata si de reciclare, statele membre folosesc instrumente economice, cum ar fi cote diferentiate de impozitare, acestea ar trebui sa informeze Comisia in consecinta.

(22) Pentru monitorizarea indeplinirii obiectivelor prezentei directive, sunt necesare date credibile si comparabile privind cantitatile de baterii si acumulatori introduse pe piata, colectate si reciclate.

(23) Statele membre ar trebui sa stabileasca norme privind sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor prezentei directive si sa se asigure ca acestea sunt puse in aplicare. Sanctiunile respective ar trebui sa fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare.

(24) in conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional „A legifera mai bine” (2), statele membre sunt incurajate sa elaboreze, pentru ele insele si in interesul Comunitatii, propriile tabele, care sa ilustreze, pe cat posibil, concordanta dintre prezenta directiva si masurile de transpunere, si sa le faca publice.

(25) Masurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentei directive ar trebui sa fie adoptate in conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei (3).

(26) intrucat obiectivele prezentei directive, si anume protectia mediului si asigurarea functionarii corespunzatoare a pietei interne, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre si, avand in vedere amploarea si efectele actiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitate poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii prevazut la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat de respectivul articol, prezenta directiva nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(1) JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directiva astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(2) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(3) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificata prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11). 13/vol. 53 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 217

(27) Prezenta directiva se aplica fara a aduce atingere legislatiei comunitare privind cerintele de siguranta, calitate si sanatate si legislatiei comunitare speciale privind gestionarea deseurilor, in special Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (1) si Directiva 2002/96/CE.

(28) in ceea ce priveste responsabilitatea producatorului, producatorii de baterii si acumulatori si producatorii de alte produse care contin o baterie sau un acumulator sunt responsabili pentru gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori pe care ii introduc pe piata. Este necesar sa se adopte o abordare flexibila pentru a permite sistemelor de finantare sa reflecte diferitele circumstante nationale si pentru a se tine seama de sistemele existente, in special cele stabilite in conformitate cu Directivele 2000/53/CE si 2002/96/CE, evitandu-se in acelasi timp dubla facturare.

(29) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (2) nu se aplica bateriilor si acumulatorilor utilizati in echipamentele electrice si electronice.

(30) Bateriile si acumulatorii industriali si auto utilizati la vehicule ar trebui sa indeplineasca cerintele Directivei 2000/53/CE, in special articolul 4. Prin urmare, este necesar sa se interzica utilizarea cadmiului la bateriile si acumulatorii industriali pentru vehiculele electrice, in afara de cazul in care acestia beneficiaza de o derogare in temeiul anexei II la directiva respectiva,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directiva stabileste:

1. normele privind introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor si, in special, o interdictie de a introduce pe piata baterii si acumulatori care contin substante periculoase

2. norme speciale pentru colectarea, tratarea, reciclarea si eliminareadeseurilor de baterii si acumulatori care completeaza legislatia comunitara relevanta privind deseurile si promoveaza un nivel ridicat de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.

Directiva urmareste sa imbunatateasca performanta in ceea ce priveste mediul a bateriilor si acumulatorilor si a activitatilor tuturor operatorilor economici implicati in ciclul de viata al bateriilor si acumulatorilor, de exemplu producatorii, distribuitorii si utilizatorii finali, in special operatorii direct implicati in tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta directiva se aplica tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialul component sau utilizarea acestora. Directiva se aplica fara a aduce atingere Directivelor 2000/53/CE si 2002/96/CE.

(2) Prezenta directiva nu se aplica bateriilor si acumulatorilor utilizati in:

(a) echipamente asociate cu protectia intereselor esentiale ale statelor membre in ceea ce priveste securitatea, armele, munitiile si materialul de razboi, cu excluderea produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(b) echipament destinat sa fie trimis in spatiu.

Articolul 3

in sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:

1. „baterie” sau „acumulator” inseamna orice sursa de energie electrica obtinuta prin transformarea directa a energiei chimice, constituita din unul sau mai multe celule primare (nereincarcabile) sau din unul sau mai multe celule secundare (reincarcabile);

2. „grup de baterii” inseamna orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectati impreuna si/sau sunt capsulati intr-un invelis  exterior astfel incat sa formeze o unitate completa pe care utilizatorul final nu trebuie sa o separe sau sa o deschida;

3. „baterie sau acumulator portabil” inseamna orice baterie, baterie tip „nasture”, grup de baterii sau acumulator care:

(a) este izolat si poate fi transportat manual si

(b) nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie sau acumulator auto;

4. baterie tip „nasture” inseamna orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mica, de forma rotunda, al carui diametru este mai mare decat inaltimea si care este utilizat in scopuri speciale, cum ar fi protezele auditive, ceasurile, echipamentele portabile mici, si ca energie de rezerva; 

5. „baterie sau acumulator auto” inseamna orice baterie sau acumulator destinat sa alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat sau aprindere;

(1) JO L 269, 21.10.2000, p. 34. Directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69).

(2) JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Decizia 2006/310/CE a Comisiei (JO L 115, 28.4.2006, p. 38). 218 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 53

6. „baterie sau acumulator industrial” inseamna orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industriala sau profesionala sau folosit in orice tip de vehicul electric;

7. „deseu de baterie sau acumulator” inseamna orice baterie sau acumulator care reprezinta un deseu in sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;

8. „reciclare” inseamna reprelucrarea intr-un proces de productie a deseurilor in scopul lor initial sau in alte scopuri, dar cu exceptia recuperarii energiei;

9. „eliminare” inseamna oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa IIA la Directiva 2006/12/CE;

10. „tratare” inseamna orice activitate desfasurata asupra deseurilor de baterii si acumulatori dupa ce acestea au fost predate unei instalatii de sortare, de pregatire pentru reciclare sau de pregatire pentru eliminare;

11. „aparat” inseamna orice echipament electric sau electronic, astfel cum a fost definit prin Directiva 2002/96/CE, care este alimentat integral sau partial de baterii sau acumulatori sau poate fi alimentat astfel;

12. „producator” inseamna orice persoana dintr-un stat membru care, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv tehnicile de comunicare la distanta in temeiul Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1997 privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta (1), introduce pentru prima data pe piata baterii sau acumulatori, inclusiv cei integrati in aparate sau vehicule, pe teritoriul statului membru respectiv, pe o baza profesionala;

13. „distribuitor” inseamna orice persoana care furnizeaza baterii si acumulatori, pe o baza profesionala, unui utilizatorfinal;

14. „introducere pe piata” inseamna furnizarea sau punerea la dispozitia unui tert, cu titlu oneros sau gratuit, in cadrul Comunitatii, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Comunitatii;

15. „operator economic” inseamna orice producator, distribuitor, colector, reciclator sau alt operator de tratare;

16. „unealta electrica fara fir” inseamna orice aparat portabil alimentat de o baterie sau de un acumulator si destinat pentru activitati de intretinere, constructie sau gradinarit;

17. „rata de colectare” inseamna, pentru un stat membru dat pe parcursul unui an calendaristic dat, procentajul obtinut prin impartirea greutatii des eurilor de baterii si acumulatori portabili colectati in conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din prezenta directiva sau cu Directiva 2002/96/CE pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor portabili pe care producatorii fie ii vand direct unor utilizatori finali, fie ii livreaza unor terti pentru ca aces tia sa ii vanda unor utilizatori finali din statul membru respectiv pe parcursul anului calendaristic respectiv si pe parcursul celor doi ani calendaristici precedenti.

Articolul 4

Interdictii

(1) Fara a aduce atingere Directivei 2000/53/CE, statele membre interzic introducerea pe piata:

(a) a tuturor bateriilor sau acumulatorilor, indiferent daca sunt sau nu integrate in aparate, care contin mercur intr-o proportie mai mare de 0,0005 % din greutate 

(b) a bateriilor sau acumulatorilor portabili, inclusiv cei integrati in aparate, care contin cadmiu intr-o proportie mai mare de 0,002 % din greutate.

(2) Interdictia enuntata la alineatul (1) litera (a) nu se aplica bateriilor tip „nasture” cu un continut de mercur de cel mult 2 % din greutate.

(3) Interdictia enuntata la alineatul (1) litera (b) nu se aplica bateriilor si acumulatorilor portabili destinati sa fie utilizati in:

(a) sisteme de urgenta si de alarma, inclusiv iluminatul de urgenta;

(b) echipament medica

(c) unelte electrice fara fir.

(4) Comisia revizuieste derogarea mentionata la alineatul (3) litera (c) si prezinta Parlamentului European si Consiliului, pana la 26 septembrie 2010, un raport insotit, dupa caz, de propuneri relevante, in vederea interzicerii cadmiului in baterii si acumulatori.

Articolul 5

Cres terea performantei in ceea ce prives te mediul

Statele membre care au producatori stabiliti pe teritoriul lor promoveaza cercetarea si incurajeaza imbunatatirea performantei generale in ceea ce priveste mediul a bateriilor si acumulatorilor, pe parcursul intregului ciclu de viata al acestora, precum si realizarea si comercializarea de baterii si acumulatori care contin cantitati mai mici de substante periculoase sau care contin substante mai putin poluante, in special ca inlocuitori pentru mercur, cadmiu si plumb.

Articolul 6

Introducerea pe piata

(1) Din motivele prevazute de prezenta directiva, statele membre nu pot impiedica, interzice sau restrictiona introducerea pe piata, in teritoriul lor, a bateriilor si acumulatorilor care indeplinesc cerintele prezentei directive.

(2) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca bateriile sau acumulatorii care nu indeplinesc cerintele prezentei directive nu sunt introduse pe piata sau sunt retrase de pe piata.

(1) JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva 2005/29/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

13/vol. 53 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 219

Articolul 7

Obiectiv global

Avand in vedere impactul transportului asupra mediului, statele membre iau masurile necesare pentru a optimiza colectarea separata a deseurilor de baterii si acumulatori si pentru a minimiza eliminarea bateriilor si a acumulatorilor ca deseuri municipale mixte, pentru a realiza un nivel ridicat de eciclare pentru toate deseurile de baterii si acumulatori.

Articolul 8

Sisteme de colectare

(1) Statele membre se asigura ca exista sisteme de colectare adecvate pentru deseurile de baterii si acumulatori portabili. Aceste sisteme:

(a) permit utilizatorilor finali sa elimine deseurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil in vecinatatea acestora, tinand seama de densitatea populatiei;

(b) impun distribuitorilor sa primeasca inapoi deseurile de baterii sau acumulatori portabili, gratuit, atunci cand acestia furnizeaza baterii sau acumulatori portabili, in afara cazului in care o evaluare arata ca sistemele alternative existente sunt cel putin la fel de eficiente in atingerea obiectivelor cu privire la mediu ale prezentei directive. Statele membre fac publice aceste evaluari;

(c) nu implica nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deseurilor de baterii sau acumulatori portabili si nici o obligatie de a cumpara o baterie noua sau un acumulator nou;

(d) pot fi utilizate impreuna cu sistemele mentionate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE.

Punctele de colectare stabilite in conformitate cu litera (a) din prezentul alineat nu se supun cerintelor de inregistrare sau de autorizare ale Directivei 2006/12/CE sau ale Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deseurile periculoase (1).

(2) Cu conditia indeplinirii de catre sisteme a criteriilor enumerate la alineatul (1), statele membre pot:

(a) cere producatorilor sa elaboreze astfel de sisteme;

(b) cere participarea altor operatori economici la astfel de sisteme;

(c) mentine sistemele existente.

(3) Statele membre se asigura ca producatorii de baterii si acumulatori industriali sau terti care actioneaza in numele acestora nu refuza sa primeasca inapoi de la utilizatorii finali deseurile de baterii si acumulatori industriali, indiferent de compozitia chimica si de origine. Tertii independenti pot, de asemenea, sa colecteze bateriile si acumulatorii industriali.

(4) Statele membre se asigura ca producatorii de baterii si acumulatori auto, sau terti, stabilesc sisteme de colectare a des eurilor de baterii si acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil in vecinatatea acestora, atunci cand colectarea nu se desfasoara in cadrul sistemelor mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/53/CE. in cazul bateriilor si a acumulatorilor auto provenind de la vehicule private, care nu sunt utilitare, astfel de sisteme nu implica nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deseurilor de baterii sau acumulatori si nici o obligatie de a cumpara o baterie noua sau un acumulator nou.

Articolul 9

Instrumente economice

Statele membre pot folosi instrumente economice pentru a promova colectarea deseurilor de baterii si acumulatori sau pentru a promova utilizarea bateriilor si a acumulatorilor care contin substante mai putin poluante, de exemplu prin adoptarea unor cote diferentiate de impozitare. in cazul in care procedeaza astfel, statele membre notifica masurile cu privire la punerea in aplicare a instrumentelor respective Comisiei.

Articolul 10

Obiective de colectare

(1) Statele membre calculeaza rata de colectare pentru prima data in privinta celui de-al cincilea an calendaristic intreg dupa intrarea in vigoare a prezentei directive.

Fara a aduce atingere Directivei 2002/96/CE, cifrele anuale privind colectarea si vanzarile includ bateriile si acumulatorii integrati in aparate.

(2) Statele membre realizeaza urmatoarele rate minime de colectare:

(a) 25 % pana la 26 septembrie 2012;

(b) 45 % pana la 26 septembrie 2016.

(3) Statele membre monitorizeaza ratele de colectare anual, in conformitate cu sistemul descris la anexa I. Fara a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deseurile

Statele membre transmit Comisiei rapoarte in termen de sase luni de la sfarsitul anului calendaristic respectiv. Rapoartele indica modul in care statele membre au obtinut datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.

(4) In conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2):

(a) pot fi elaborate masuri tranzitorii pentru a face fata dificultatilor cu care se confrunta un stat membru in indeplinirea cerintelor de la alineatul (2) ca rezultat al circumstantelor nationale specifice;

1) JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006. 2) JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (JO L 131, 25.5.2005, p. 38).

220 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 53

(b) se stabileste o metodologie comuna pentru calcularea vanza-rilor anuale de baterii si acumulatori portabili catre utilizatoriifinali pana la 26 septembrie 2007.

Articolul 11

Indepartarea deseurilor de baterii si acumulatori

Statele membre se asigura ca producatorii proiecteaza aparatele astfel incat deseurile de baterii si acumulatori sa poata fi inlaturatecu usurinta. Aparatele in care sunt incorporate baterii si acumulatori sunt insotite de instructiuni in care se arata cum pot fi indepartate in siguranta acestea si care, dupa caz, informeaza utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor si al acumulatorilor incorporati. Aceste dispozitii nu se aplica atunci cand, din motive de siguranta, de performanta, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentarii cu energie este indispensabila si necesita o conectare permanenta intre aparat si baterie sau acumulator.

Articolul 12

Tratarea si reciclarea

(1) Statele membre se asigura ca, pana la 26 septembrie 2009:

(a) producatorii sau tertii stabilesc sisteme, folosind cele mai bune tehnici disponibile, in termeni de protectie a sanatatii si a mediului, pentru a asigura tratarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori

(b) toate bateriile si acumulatorii identificabili colectati in conformitate cu articolul 8 din prezenta directiva sau cu Directiva 2002/96/CE sunt supusi unui tratament si unei reciclari prin intermediul sistemelor care respecta, cel putin, legislatia comunitara, in special in ceea ce prives te sanatatea, siguranta si gestionarea deseurilor.

Cu toate acestea, in conformitate cu tratatul, statele membre pot sa elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectati care contin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterana, atunci cand nu exista o piata finala viabila. Statele membre pot, de asemenea, in conformitate cu tratatul, sa elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectati care contin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterana in cadrul unei strategii de eliminare treptata a metalelor grele care, pe baza unei evaluari detaliate a impactului asupra mediului, economic si social,arata ca eliminarea ar trebui sa fie o optiune preferata reciclarii.

Statele membre fac publica aceasta evaluare si notifica proiectele de masuri Comisiei in conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilirea unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor, reglementarilor tehnice si al normelor privindserviciile societatii informationale (1).

(2) Tratarea indeplineste cerintele minime enumerate la anexa III,partea A.

(3) Atunci cand bateriile sau acumulatorii sunt colectati impreuna cu deseuri de echipamente electrice si electronice in temeiul Directivei 2002/96/CE, bateriile sau acumulatorii sunt indepartati din deseurile de echipamente electrice si electronice colectate.

(4) Pana la 26 septembrie 2011, procesele de reciclare respecta nivelurile de eficienta a reciclarii si dispozitiile conexe enumeratela anexa III partea B.

(5) Statele membre prezinta un raport privind nivelurile de reciclare realizate in fiecare an calendaristic respectiv si indeplinireanivelurilor de eficienta mentionate la anexa III, partea B. Statele membre transmit aceste informatii Comisiei in termen de sase luni de la sfarsitul anului calendaristic respectiv.

(6) Anexa III poate fi adaptata sau completata pentru a lua in considerare progresul tehnic sau stiintific in conformitate cu proceduramentionata la articolul 24 alineatul (2). in special:

(a) se adauga, pana la 26 martie 2010, norme detaliate privind calcularea nivelurilor de eficienta a reciclarii

(b) nivelurile minime de eficienta a reciclarii sunt evaluate periodic si sunt adaptate in functie de cele mai bune tehnici disponibilesi avand in vedere realizarile mentionate la alineatul (1) paragraful al doilea.

(7) inainte de propunerea oricarei modificari la anexa III, Comisia consulta partile interesate, in special producatorii, colectorii, reciclatorii, societatile comerciale autorizate pentru tratare, organizatiile de protectie a mediului, organizatiile consumatorilor si asociatiile muncitorilor. Comisia informeaza comitetul mentionat la articolul 24 alineatul (1) cu privire la rezultatul acestei consultari.

Articolul 13

Tehnologii noi de reciclare

(1) Statele membre incurajeaza dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare si de tratare si promoveaza cercetarea in domeniul metodelor de reciclare rentabile si care protejeaza mediul pentru toatetipurile de baterii si acumulatori.

(2) Statele membre incurajeaza instalatiile de tratare sa introduca sisteme de management de mediu certificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) (2).

1) JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de aderare din 2003.

2) JO L 114, 24.4.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 196/2006 al Comisiei (JO L 32, 4.2.2006, p. 4). 13/vol. 53 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 221

Articolul 14

Eliminarea

Statele membre interzic eliminarea prin depozitare sau prin incinerare a deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto. Cu toate acestea, reziduurile oricaror baterii si acumulatori care au suferit atat tratare, cat si reciclare, in conformitate cu articolul 12alineatul (1), pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare.

Articolul 15

Exporturile

(1) Tratarea si reciclarea pot fi intreprinse in afara statului membru respectiv sau in afara Comunitatii, cu conditia ca transportul deseurilor de baterii si acumulatori sa fie in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si iesirea din Comunitatea Europeana (1).

(2) Deseurile de baterii si acumulatori exportate in afara Comunitatii in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93, Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor si procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre anumite tari nemembre ale OCDE (2) si Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre anumite tari care nu intra sub incidenta Deciziei OCDE C(92) 39 final (3) sunt luate in considerare la indeplinirea obligatiilor si nivelurilor de eficienta prevazute in anexa III la prezenta directiva numai in cazul in care exista dovezi clare ca operatiunea de reciclare a avut loc in conditii echivalente cu cerintele prezentei directive.

(3) Normele de aplicare a prezentului articol se stabilesc in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 16

Finantare

(1) Statele membre se asigura ca producatorii, sau tertii care actioneaza in numele acestora, finanteaza toate costurile nete care decurg din:

(a) colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectate in conformitate cu articolul 8 alineatele (1) si (2) si

(b) colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori industriali si auto colectate in conformitate cu articolul 8 alineatele (3) si (4).

(2) Statele membre se asigura ca punerea in aplicare a alineatului (1) evita orice dubla impunere pentru producatori in cazul bateriilor sau acumulatorilor colectati in temeiul sistemelor stabilite in conformitate cu Directiva 2000/53/CE sau cu Directiva 2002/96/CE.

(3) Statele membre obliga producatorii sau tertii care actioneaza in numele acestora, sa finanteze toate costurile nete care decurg din campaniile de informare publica privind colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

(4) Costurile colectarii, tratarii si reciclarii nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali in momentul vanzarii noilor baterii si acumulatori portabili.

(5) Producatorii si utilizatorii de baterii si acumulatori industriali si auto pot incheia acorduri care sa prevada alte metode de finantare decat cele mentionate la alineatul (1).

(6) Prezentul articol se aplica tuturor deseurilor de baterii si acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piata.

Articolul 17

inregistrarea

Statele membre se asigura ca fiecare producator este inregistrat. Inregistrarea se supune acelorasi cerinte procedurale in fiecare stat membru. Cerintele respective privind inregistrarea se stabilesc in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 18

Micii producatori

(1) Statele membre pot excepta de la indeplinirea cerintelor articolului 16 alineatul (1) producatorii care, tinand seama de dimensiunea pietei nationale, introduc pe piata interna cantitati foarte mici de baterii sau acumulatori, cu conditia ca aceasta sa nu impiedice buna functionare a sistemelor de colectare si reciclare stabilite in temeiul articolelor 8 si 12.

(2) Statele membre fac publice astfel de proiecte de masuri si motivele pentru propunerea acestora si notifica aceste proiecte de masuri Comisiei si celorlalte state membre prin intermediul comitetului mentionat la articolul 24 alineatul (1).

(3) in termen de sase luni de la notificarea mentionata la alineatul (2), Comisia aproba sau respinge proiectele de masuri, dupa cea verificat daca acestea sunt consecvente cu consideratiile mentionate la alineatul (1) si nu constituie un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie mascata in comertul dintre statele membre. in absenta unei decizii a Comisiei in acest termen, proiectele de masuri se considera aprobate.

1) JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

2) JO L 166, 1.7.1999, p. 6. Regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005 al Comisiei (JO L 20, 22.1.2005, p. 9).

3) JO L 185, 17.7.1999, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005. 222 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 53

Articolul 19

Participare

(1) Statele membre se asigura ca toti operatorii economici si toate autoritatile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare si de reciclare mentionate la articolele 8 si 12.

(2) Aceste sisteme se aplica, de asemenea, bateriilor si acumulatorilor importati din tari terte in conditii nediscriminatorii si sunt concepute astfel incat sa evite barierele in calea comertului sau denaturarea concurentei.

Articolul 20

Informatii pentru utilizatorii finali

(1) Statele membre se asigura, in special prin campanii de informare, ca utilizatorii finali primesc informati complete privind:

(a) efectele posibile ale substantelor utilizate in baterii si a cumulatori asupra mediului si sanatatii umane;

(b) interesul de a nu elimina deseurile de baterii si acumulatori cadeseuri municipale nesortate si de a participa la colectarea separata astfel incat sa faciliteze tratarea si reciclarea;

(c) sistemele de colectare si de reciclare disponibile pentru acestia;

(d) rolul pe care trebuie sa il aiba in reciclarea deseurilor de bateriisi acumulatori;

(e) semnificatia simbolului pubelei cu roti, barate cu doua linii in forma de X, prezentat la anexa II, si a simbolurilor chimice Hg, Cd si Pb.

(2) Statele membre pot solicita operatorilor economici sa furnizeze,integral sau partial, informatiile mentionate la alineatul (1).

(3) in cazul in care statele membre solicita distribuitorilor sa primeasca inapoi deseurile de baterii si acumulatori portabili in conformitate cu articolul 8, acestea se asigura ca distribuitorii respectivi informeaza utilizatorii finali cu privire la posibilitatea eliminarii deseurilor de baterii sau acumulatori portabili la punctelede vanzare ale acestora.

Articolul 21

Etichetarea

(1) Statele membre se asigura ca toate bateriile, acumulatorii si grupurile de baterii sunt marcate in mod corespunzator cu simbolul prezentat la anexa II.

(2) Statele membre se asigura ca, pana la 26  septembrie 2009, capacitatea tuturor bateriilor si acumulatorilor portabil sau auto este indicata pe acestea in mod vizibil, lizibil si de nesters. in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2), se stabilesc norme de aplicare a prezentei cerinte, inclusiv metode armonizate pentru determinarea capacitatii si a utilizarii adecvate, pana la 26 martie 2009.

(3) Bateriile, acumulatorii si bateriile tip „nasture” care contin maimult de 0,0005 % mercur, mai mult de 0,002 % cadmiu sau mai mult de 0,004 % plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicand continutul de metal greu se tipareste sub simbolul prezentat la anexa II si acopera o suprafata de cel putin un sfert din marimea simbolului respectiv.

(4) Simbolul prezentat la anexa II acopera cel putin 3 % din suprafata partii celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, pana la o dimensiune maxima de 5 × 5 cm. in cazul elementelor cilindrice, simbolul acopera cel putin 1,5 % din suprafata bateriei sau a acumulatorului si are o dimensiunemaxima de 5 × 5 cm.

(5) Atunci cand, data fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 × 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau grupul de baterii sa fie marcat, insa pe ambalaj se tipareste un simbol de cel putin 1 × 1 cm.

(6) Simbolurile se tiparesc in mod vizibil, lizibil si de nesters.

(7) Pot fi acordate derogari de la cerintele de etichetare prevazute de prezentul articol, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 22

Rapoarte nationale de punere in aplicare

(1) Statele membre trimit Comisiei, la fiecare trei ani, un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive. Cu toate acestea, primul raport trebuie sa acopere perioada pana la 26 septembrie 2012.

(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unei scheme stabilite in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2). Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu sase luni inainte de inceperea primei perioade pe care trebuie sa o acopere raportul.

(3) Statele membre informeaza, de asemenea, cu privire la orice masuri pe care le iau pentru a incuraja realizarile care influenteaza impactul bateriilor si al acumulatorilor asupra mediului, in special:

(a) realizarile, inclusiv masurile voluntare luate de catre producatori, care permit reducerea cantitatilor de metale grele si de alte substante periculoase continute in baterii si acumulatori;

(b) noile tehnici de reciclare si de tratare;

(c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;

13/vol. 53 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 223

(d) cercetarea in domeniile respective

(e) masurile adoptate pentru promovarea prevenirii deseurilor.

(4) Raportul este pus la dispozitia Comisiei in termen de noua luni de la sfarsitul perioadei de trei ani respective sau, in cazul primului raport, pana la 26 iunie 2013.

(5) Comisia publica un raport privind punerea in aplicare a prezentei directive si impactul prezentei directive asupra mediului si functionarii pietei interne, in termen de noua luni de la primirea rapoartelor de la statele membre, in conformitate cu alineatul (4).

Articolul 23

Reexaminarea

(1) Comisia reexamineaza punerea in aplicare a prezentei directive si impactul prezentei directive asupra mediului si functionarii pietei interne, dupa primirea de la statele membre, pentru a doua oara, a rapoartelor, in conformitate cu articolul 22 alineatul (4).

(2) Al doilea raport pe care Comisia il publica in conformitate cu articolul 22 alineatul (5) include o evaluare a urmatoarelor aspect ale prezentei directive:

(a) relevanta unor noi masuri de gestionare a riscului prezentat de bateriile si acumulatorii care contin metale grele;

(b) relevanta obiectivelor minime de colectare a tuturor deseurilor de baterii si acumulatori portabili, stabilite la articolul 10

alineatul (2), si posibilitatea introducerii unor noi obiective pentru anii urmatori, luand in considerare progresul tehnic si

experienta practica dobandita in statele membre;

(c) relevanta cerintelor minime de reciclare, stabilite la anexa III partea B, luand in considerare informatiile pe care le furnizeaza statele membre, progresul tehnic si experienta practica dobandita in statele membre.

(3) Dupa caz, raportul este insotit de propuneri de reexaminare a dispozitiilor corespunzatoare ale prezentei directive.

Articolul 24

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistata de catre comitetul instituit in temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.

(2) in cazul in care se face trimitere la prezentul articol, se aplica articolele 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE, avand in vedere

dispozitiile articolului 8.

Perioada prevazuta la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileste la trei luni.

(3) Comitetul isi stabileste regulamentul de procedura.

Articolul 25

Sanctiuni

Statele membre stabilesc norme privind sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor de drept intern adoptate in temeiul prezentei directive si iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca acestea sunt puse in aplicare. Sanctiunile prevazute trebuie sa fie eficiente, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre comunica masurile respective Comisiei, pana la 26 septembrie 2008, si o informeaza de indata cu privire la orice modificare ulterioara a acestora.

Articolul 26

Transpunere

(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 26 septembrie 2008.

Atunci cand statele membre adopta astfel de acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei i se comunica de catre statele membre textele tuturor actelor cu putere de lege si actelor administrative existente adoptate in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 27

Acorduri voluntare

(1) Cu conditia ca obiectivele stabilite de prezenta directiva sa fie indeplinite, statele membre pot transpune dispozitiile articolelor 8, 15 si 20 prin intermediul unor acorduri intre autoritatile competente si operatorii economici interesati. Aceste acorduri indeplinesc urmatoarele cerinte:

(a) sa fie aplicabile;

(b) sa specifice obiectivele si termenele corespunzatoare;

(c) sa fie publicate in Jurnalul Oficial national sau intr-un document oficial la fel de accesibil publicului si sa fie transmise Comisiei.

(2) Rezultatele obtinute trebuie sa faca obiectul unei verificari periodice, sunt comunicate autoritatilor competente si Comisiei si

sunt disponibile publicului in conditiile stabilite prin acord.

(3) Autoritatile competente se asigura ca se examineaza progresul realizat in temeiul acestor acorduri.

(4) in cazul nerespectarii acordurilor, statele membre pun in aplicare dispozitiile relevante ale prezentei directive prin acte cu

putere de lege si acte administrative.

224 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 53

Articolul 28

Abrogare

Directiva 91/157/CEE se abroga cu efect incepand de la 26 septembrie 2008.

Trimiterile la Directiva 91/157/CEE se interpreteaza ca trimiteri la prezenta directiva.

Articolul 29

Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 30

Destinatari

Prezenta directiva